field optics

اپتیک

یک آموزش جامع فنی پایه به دانش آموزان اجازه می دهد تا دانش خوبی از ابزار دقیق مورد استفاده در زمینه نوری و تکنولوژی شیشه ای بدست آورند.
 
علاوه بر این، کارآموزان باید مهارت های کافی در مکانیک، مهندسی برق، فیزیک کاربردی و شیمی به دست آورند.
 
مهندسی prodit افتخار به آن طیف گسترده ای از تجهیزات ویژه طراحی شده برای کمک به مربیان و مدارس برای ایجاد امکانات آموزشی خود را در این زمینه در این آیین است.